ผลการประกวดภาพถ่ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น

 

นิรภัยการจราจร
1 cover 2 cover 3 cover

 รางวัลชนะเลิศ
จ.อ.ศุภโชค  เจริญมรรค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
จ.ท.ยุทธพงษ์  ภูผา

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นางเบญจวรรณ  เสือสุข

 

 

นิรภัยการป้องกันอัคคีภัย
1 cover 2 cover 3 cover

 รางวัลชนะเลิศ
ร.อ.อนุชา  เสือสุข

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
น.ส.พิชชาภา  สีจูมพล

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
พ.อ.อ.มาโนช  เลือดสงคราม

 

 

นิรภัยอากาศยานและลานจอด
1 cover 2 cover 3 cover

 รางวัลชนะเลิศ
พ.อ.อ.มาโนช  เลือดสงคราม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ร.ท.หญิง ณัชชาภัทร  แก้วปัญญา

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
จ.ท.ขวัญชัย  ภูมิดี

 

 

นิรภัยทั่วไป
1 cover 2 cover 3 cover

 รางวัลชนะเลิศ
จ.ต.ชัชวาลย์  ปะระมะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
พ.อ.อ.เฉลิมพล  สุขชัย

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
จ.ต.มงคล  วิจิตรฐากูร

 

 

นิรภัยอุตสาหการ
1 cover 2 cover 3 cover

 รางวัลชนะเลิศ
ร.ท.หญิง รัฐธินี สุทธิผลไพบูลย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
จ.อ.โยธิน สายสะอาด

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ร.อ.เจษฎา ลาวัลย์

 

 

นิรภัยการสรรพาวุธ
1 cover 2 cover 3 cover

 รางวัลชนะเลิศ
นนอ.โกเมน  เอี่ยมสอาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
น.ต.สุทธิเมธ  อ่วมมา

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
จ.ท.ภัทร์พิสุทธิ์  เยาวรัตน์

 

 

นิรภัยสาธารณูปการ
1 cover 2 cover 3 cover

 รางวัลชนะเลิศ
น.ต.รัฐวัลลภ  โสมะนันท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
จ.ท.ภัทร์พิสุทธิ์  เยาวรัตน์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
น.ต.รัฐวัลลภ  โสมะนันท์