พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ. ซึ่งโครงการฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้เบื้องต้น
ในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
โดยมี น.นิรภัยภาคพื้นของ นขต.ทอ. จำนวน ๔๐ คน เป็นผู้เข้ารับการอบรม

001

002

004