1122

 

อ้างอิง: แผนปฏิบัติการ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 


 
                                                                 ภารกิจ

                               สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ มีหน้าที่ ดำเนินการด้านนิรภัยการบิน และการนิรภัย
ภาคพื้นตามมาตรฐาน ของกองทัพอากาศและมาตรฐานสากล กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุมประเมินผล
และการตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
 ด้านนิรภัย มีผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

                         ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

            ๑. พิจารณา เสนอความเห็น งานฝ่ายอำนวยการด้านนิรภัยในขอบเขตเกี่ยวกับ
                ๑.๑ ปรัชญา แนวคิด นโยบาย ด้านนิรภัย
                ๑.๒ การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ด้านนิรภัย 
           ๒. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการด้าน
                ๒.๑ การบริหารกิจการนิรภัยการบินและนิรภัยภาคพื้นของกองทัพอากาศ 
                ๒.๒ วิทยาการนิรภัย การป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ 
                       การป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น และการสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น
                ๒.๓ แผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านนิรภัยของหน่วย 
                ๒.๔ การกำหนดกฎเกณฑ์ กลไก วิธีการควบคุมมาตรฐานนิรภัย 
                ๒.๕ การวิเคราะห์และประเมินผลด้านนิรภัย 
                ๒.๖ การบริหารจัดการฐานข้อมูลนิรภัยกองทัพอากาศ 
                ๒.๗ การจัดทำสัญญา ข้อตกลง ความร่วมมือ บันทึกเจรจา ด้านนิรภัยกับหน่วยภายนอก
                     กองทัพอากาศ 
                ๒.๘ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการนิรภัย 
          ๓. ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ เกี่ยวกับงานด้านนิรภัย
          ๔. บริหารจัดการในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการด้านนิรภัย เกี่ยวกับ
               ๔.๑ การจัดการความรู้
               ๔.๒ การบริหารการฝึกและศึกษา
            
   ๔.๓ การบริหารกำลังพล จำพวกทหารนิรภัย

                อ้างอิง: พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย

                กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒