นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ บน.๒๑ เมื่อ ๒๓ - ๒๕ เม.ย.๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ 
รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

2

3

 

4

5