นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ
ณ บน.๕ 
เมื่อ ๕ - ๗ มี.ค.๖๒

1

2

3

4

5

6