นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ บน.๗ เมื่อ ๒๖ ก.พ.- ๑ มี.ค.๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ 
รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

DSC 4840

DSC 4841

DSC 4842 2

DSC 4842

DSC 4866

DSC 4867 2

DSC 4868

DSC 4869

DSC 4906