เอกสารเผยแพร่

แผนแม่บท / ระเบียบ / คำสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ICT

  

แผนแม่บทและแผนพัฒนา ICT (ภายนอกกองทัพอากาศ)

 cover rtarf plan

 

 Cover 3 2559 2561

 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสารกองทัพไทย

และกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ระยะ 3 ปี (2559-2561)

   

 59 Cover Digital Economy Plan Book

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

   
แผนแม่บทและแผนพัฒนา ICT (ภายในกองทัพอากาศ)
 

 cover rtaf plan 5762

 

 cover IPv6PublicP2

 

 

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการกองทัพอากาศ

พ.ศ.๒๕๕๗-๒๖๖๒

แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตาม

ผลการดำเนินงาน IPv6

   
ระเบียบกองทัพอากาศ

 

cover rtaf 25561102015304

 

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๒