ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ 
01 a02 a03


พล.อ.ต.นิวัต  เนื้อนุ่ม

(๒๖ ธ.ค.๕๐ - ๓๑ มี.ค.๕๒)
อัตราเพื่อพลาง
๑ เม.ย.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๔

 
พล.อ.ต.สมพล พูนทวีธรรม

(๑ ต.ค.๕๔ - ๑ เม.ย.๕๖)

 

 

 
พล.อ.ต.บุญมั่น รอดรุ่งเรือง

(๒ เม.ย.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗)

 

 

     
1


03 1114 1

      commander61 AVM Siripong

 

พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห์

(๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๖๐)

 

พล.อ.ต.รังสรรค์  ใจสุภาพ

(๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑) 

 

พล.อ.ต.ศิริพงษ์  ศรีเกิน

(๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๓) 

 

640427 1 2084671   

 

พล.อ.ต.นพพล กลิ่นผกา

(๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔)

 

พล.อ.ต.ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์

(๑ ต.ค.๖๔ - ปัจจุบัน) 

 

commander65

 

 

 

เว็บที่น่าสนใจ

 Logo Line

 

icon bullet blue หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม
    - กระทรวงกลาโหม
    - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    - กองบัญชาการกองทัพไทย
    - กองทัพบก
    - กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   - สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
   - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
   - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 
icon bullet blue หน่วยงาน ICT ภายในกระทรวงกลาโหม
   - กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
   - กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
   - กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
   - กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงานด้านไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหม
    - ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
 

 

Logo Line

History 62