นาวาอากาศเอก ธวัช  เรืองเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กองบิน ๑ เมื่อ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

S 32006213

S 32006186

S 32006188

S 32006199

S 32006203

 

 

นาวาอากาศเอกธวัช  เรืองเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กองบิน ๑ เมื่อ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย