พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น 
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนิรภัยภาคพื้นรับทราบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน
และภาพรวมการปฏิบัติงานนิรภัยภาคพื้นในปี ๒๕๖๓

1

2

3

4

5