นาวาอากาศเอก เทอดศักดิ์  ยืนยง
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศและทีมงาน
บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนงานนิรภัยภาคพื้น ปี ๖๒ ให้แก่กำลังพลของ พธ.ทอ.
ในวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๑ ณ พธ.ทอ.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลรับทราบเป้าหมายและ
แนวทางการปฏิบัติงานนิรภัยภาคพื้นของ ทอ.ปี ๖๒ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ ทอ.

1

2

3

4 1