ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานด้านนิรภัย
กรมการบินพลเรือน
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
ในการทำงาน
องค์การการบินพลเรือน (ICAO)
Federal Aviation Administration (FAA)
National Transportation Safety
Board (NTSB)

Joint Aviation Authority (JAA)
 

วารสารนิรภัย
 
บทความวิชาการที่ได้รับรางวัล
poster
ด้านนิรภัยภาคพื้น
 
ด้านนิรภัยการบิน
 
โปรแกรมดาวน์โหลด


 

กิจกรรมสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก รังสรรค์ ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการอบรมการใช้อาวุธปืน
ขณะอยู่เวรรักษาการณ์ให้แก่ น.สัญญาบัตรหญิง
โดยมี นาวาอากาศเอก จำนงค์ แข็งขัน
นชภ.สนภ.ทอ. เป็นวิทยากรบรรยาย
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สนภ.ทอ.
เมื่อ ๒๑ ก.ย.๕๙
พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ Colonel James Shigekane,
Pacific Air Forces Director of Safety
และคณะผู้เชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาส
ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ด้านนิรภัย ณ สนภ.ทอ. เมื่อ ๑๙ - ๒๐ ก.ย.๕๙
นาวาอากาศเอก รังสรรค์ ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมความสมควรเดินอากาศ
และนิรภัยการบิน (Airworthiness
And Flight Safety) ครั้งที่ ๒
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากประเทศสวีเดน
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.
เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๙
กองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุ
การเกิดเพลิงไหม้ ณ ระเบียงไม้
โฮมสเตย์ แอนด์ ฟาร์ม จว.กาญจนบุรี
เมื่อ ๑๔ - ๑๖ ก.ย.๕๙
นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยม ฝอก.นิรภัย
ณ บน.๔ เมื่อ ๖ - ๘ ก.ย.๕๙
นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจประเมิน
ความสมควรเดินอากาศ ณ บน.๗
เมื่อ ๒๓ - ๒๖ ส.ค.๕๙
นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานโครงการอบรมนิรภัยการบิน
ให้แก่นักบินใหม่
ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๙
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
จัดการอบรมการบริหารทรัพยากรการบิน (ARM)
ให้แก่ ศิษย์การบิน น.๑๓๗-๕๘-๑
(ชั้นมัธยม) จำนวน ๓๒ คน
ณ รร.นิรภัยทหารอากาศ กวก.สนภ.ทอ.
เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๙
นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจประเมิน
ความสมควรเดินอากาศ ณ บน.๒
เมื่อ ๘ - ๑๑ ส.ค.๕๙
พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่ ข้าราชการ สนภ.ทอ.
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ เมื่อ ๔ ส.ค.๕๙
พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
รับการเยี่ยมคำนับจาก พลอากาศตรี โด๋ ดึ๊ก มิง
รองเสนาธิการทหารอากาศและป้องกันภัย
ทางอากาศเวียดนาม และคณะผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางกองทัพอากาศและป้องกันภัย
ทางอากาศเวียดนาม พร้อมร่วมฟังบรรยาย
การสรุป ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านงานนิรภัยของทั้งสองประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๙
ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ประธานคณะกรรมการ
ความสมควรเดินอากาศ ทอ.
เป็น หน.คณะตรวจประเมิน
ความสมควรเดินอากาศ ณ บน.๔
เมื่อ ๒๕ - ๒๖ ก.ค.๕๙
นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการนิรภัยการบิน
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ
เมื่อ ๒๕ - ๒๗ ก.ค.๕๙
ข่าวทหารอากาศ
 

mail
   
 
 

จัดทำโดย : สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210, 0-2534-8356