RTAF Safety Center 

 ประกาศสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถนายทหารประทวน สายวิทยาการจำพวกทหารนิรภัย

ก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าอากาศเอกและพันจ่าอากาศเอกพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 ๑.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถนายทหารประทวน สายวิทยาการจำพวกทหารนิรภัย ก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าอากาศเอกและพันจ่าอากาศเอกพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  new

 


 

 ตลาดนดสวสดการนรภย

 223002

    TEL : 0842346543

    Line :  pongozaaa

 223004  

   TEL : 0842346543

    Line :  pongozaaa

 page3  

Facebook : เสื้อกีฬาทหารอากาศ

 Line :  RTAF's Sportswear

RTAF Safety Center 

 ประกาศสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถนายทหารประทวน สายวิทยาการจำพวกทหารนิรภัย

ก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าอากาศเอกและพันจ่าอากาศเอกพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 ๑.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถนายทหารประทวน สายวิทยาการจำพวกทหารนิรภัย ก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าอากาศเอกและพันจ่าอากาศเอกพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

๒. 

 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถของสายวิทยาการก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าอากาศเอกและพันจ่าอากาศเอกพิเศษ สายวิทยาการจำพวกทหารนิรภัย ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ new