นาวาอากาศเอก อภิชาต บุญเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กรมขนส่งทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

23JUN65001

23JUN65002

23JUN65003

23JUN65004

23JUN65006

23JUN65007

23JUN65008

23JUN65010