นาวาอากาศเอก อภิชาต บุญเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กองบิน ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

15JUN65001

15JUN65002

15JUN65003

15JUN65004

15JUN65007

15JUN65008

15JUN65009