พลอากาศตรี ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กองบิน ๖ ระหว่าง ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

2JUN65001

2JUN65002

2JUN65003

2JUN65004

2JUN65006

2JUN65007

2JUN65008

2JUN65009