นาวาอากาศเอก ธวัช เรืองเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กองบิน ๒ เมื่อ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

21APR65001

21APR65002

21APR65003

21APR65004

21APR65008

21APR65005

21APR65006

21APR65007

21APR65010

21APR65009