พลอากาศตรี ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อ เดิน - วิ่ง เก็บระยะทาง Air Force Virtual Run 2022 

ให้กับกำลังพล ที่ เดิน - วิ่ง สะสมได้ระยะทางเกินกว่า ๘๕ กิโลเมตร ในห้วงเวลาที่กำหนด 

โดยมีกำลังพลสังกัดสำนักงานนิรภัยทหารอากาศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Air Force Virtual Run 2022
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

8APR65002

8APR65005

8APR65007

8APR65008

8APR65009

8APR65010

8APR65011

8APR65012

8APR65013

8APR65014

8APR65015

8APR65016

8APR65017

8APR65001