นาวาอากาศเอก อภิชาต บุญเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กองบิน ๕ เมื่อ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

21DEC002

21DEC003

21DEC004

21DEC006

21DEC001