พลอากาศตรี นพพล กลิ่นผกา    ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในงานสงกรานต์ สนภ.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๔
โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรจากผู้บังคับบัญชา

ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ  
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

07apr01

07apr02

07apr03

07apr04

07apr05

07apr06

07apr07

07apr08