พลอากาศตรี นพพล กลิ่นผกา ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย 
ณ กองบิน ๒ เมื่อ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ

รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

1

2

3

4

5

6

7

8