พลอากาศตรี นพพล กลิ่นผกา ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ บน.๒๑ เมื่อ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ

รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

001

002

003

004