พลอากาศตรี นพพล  กลิ่นผกา ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจส่งเสริมความปลอดภัย ณ บน.๕ เมื่อ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามข้อมูลกรณี อ.อุบัติการณ์และรับฟังข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานด้านนิรภัยการบินของหน่วย
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยจัดทำแนวทางการจัดการความเสี่ยงร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

timeline 20201217 144835

timeline 20201217 144845

timeline 20201217 144901

timeline 20201217 145048

timeline 20201217 145104