พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกินผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ ณ บน.๑ 
เมื่อ ๑๘ - ๒๐สิงหาคม ๒๕๖๓เพื่อประเมินการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามคู่มือการจัดการความต่อเนื่องของความสมควรเดินอากาศ

 

1882020 200818 0

1882020 200818 1

1882020 200818 5

1882020 200818 3

1882020 200818 4

1882020 200818 6

1882020 200818 7