นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ บน.๒๑ เมื่อ ๔ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ

รับทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

 

timeline 20200804 110048

timeline 20200804 110051

timeline 20200804 110052

timeline 20200804 110056

timeline 20200804 110058

timeline 20200804 110046