พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ บน.๒๓ เมื่อ ๑๔ - ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ

รับทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

 

w23 1

w23 11

W23 22

W23 33

W23 44

W23 55