นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ  ณ บน.๔๑ เมื่อ ๔ – ๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๓

AW บน.41 วนท 4 6 ก.พ.63 ๒๐๐๒๐๕ 0022

AW บน.41 วนท 4 6 ก.พ.63 ๒๐๐๒๐๕ 0018

 

AW บน.41 วนท 4 6 ก.พ.63 ๒๐๐๒๐๕ 0019