พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๖๓ เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒    

ณ หอประชุม กองทัพอากาศ(ทองใหญ่) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ และนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศด้านนิรภัยที่มุ่งสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่ กำลังพลกองทัพอากาศ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานรณรงค์เป็นกลุ่มเสี่ยงของส่วนราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมืองและบางซื่อ จำนวน ๔๐๐ คน กิจกรรมภายในงานเป็นการจัดนิทรรศการฐานความรู้ด้านนิรภัยเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยขึ้นตรง กองทัพอากาศ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศด้วย

1

2

6

8

9