พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ บน.๕ เมื่อ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ

รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

29411

29412

29413

29414

29415

29416