นาวาอากาศเอกหญิง สุวชิรา นาคมาโนช
รองผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศและทีมงาน
บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนงานนิรภัยภาคพื้น ปี ๖๒ ให้แก่กำลังพลของ บน.๖
ในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ณ บน.๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลรับทราบเป้าหมาย
และแนวทางการปฏิบัติงานนิรภัยภาคพื้นของ ทอ.ปี ๖๒
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ ทอ.

1

2

3

4