นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์  ศาลาศักดิ์ หัวหน้ากองสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น
กองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศและทีมงาน
บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนงานนิรภัยภาคพื้น ปี ๖๒ ให้แก่กำลังพลของ สอ.ทอ.
ในวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ ณ สอ.ทอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลรับทราบเป้าหมาย
และแนวทางการปฏิบัติงานนิรภัยภาคพื้นของ ทอ.ปี ๖๒ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ ทอ.

1

2

3