นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

ได้นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๑

ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด และเยี่ยมชมกิจการระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัย (Safety Management System : SMS) และนิรภัยการซ่อมบำรุง

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๑

1

2

3

4

5

6

7