นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น ให้แก่นายทหารนิรภัยภาคพื้นของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ. เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๑

ซึ่งการประชุมฯ นี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจ รับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกิจการนิรภัยภาคพื้น ปี ๖๒ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและกำหนดแนวทาง

การป้องกันอุบัติเหตุได้

IMG 2218

IMG 2238

IMG 2253

IMG 2266