นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กองบิน ๒ เมื่อ ๖ - ๘ พ.ย.๖๑
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ 
รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

04

05

03

01

02