พลอากาศตรี รังสรรค์  ใจสุภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ ณ บน.๗
เมื่อ ๒๗ - ๓๑ ส.ค.๖๑

94562

94561