พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กองบิน ๑ เมื่อ ๑๕-๑๗ ส.ค.๖๑
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ 
รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

1

2

3

4

5