พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญด้านนิรภัย เดินทางไปแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(
Subject Matter Expert Exchange : SMEE) ด้านสายงานนิรภัยการบิน (Aviation Safety Expert Team)
ระหว่าง ทอ.กับ ทอ.สปจ. ณ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อการศึกษาการบริหารจัดการด้านนิรภัยการบินของ ทอ.สาธารณรัฐประชาชนจีน
และก่อให้เกิดความร่วมมือด้านนิรภัยการบินระหว่าง ทอ.ทั้งสองประเทศ เมื่อ ๕ - ๑๑ ส.ค.๖๑

1

2

3

4

5

6