พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานิรภัยทหารอากาศ
และคณะเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ
HADR Exercise 2018
1

2

3

4

5

6