พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านนิรภัย ณ กองบิน ๔๑ เมื่อ ๒๔-๒๖ ม.ค.๖๑

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
และรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

1

2

3

4

5