นาวาอากาศเอก จักรวัชร  จงสืบสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ 
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓๓ 
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ. ๒๔ ม.ค.๖๑

1

2

3

4

5

6