พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านนิรภัย ณ กองบิน ๔๖ เมื่อ ๒๒-๒๔ ม.ค.๖๑

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
และรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย 

 MG 2269

 MG 2277

IMG 1317