ผู้แทนสมาคมแม่บ้าน ทอ.ของ สนภ.ทอ.เฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๑ ณ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.

1

2

3

4

5