พลอากาศตรี รังสรรค์  ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้แก่กำลังพลของ สนภ.ทอ.โดยวิทยากรจาก กพ.ทอ.
ในวันจันทร์ที่ ๘ ม.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.(ชั้น ๔)
มีวัตถุประสงค์ให้กำลังพลของ สนภ.ทอ.เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานการจัดการความรู้และส่งเสริม
ให้สำนักงานนิรภัยทหารอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้5

68

7