พลอากาศตรี รังสรรค์  ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุม คณก.จัดการความรู้ สนภ.ทอ.ปี ๖๑ ครั้งที่ ๑
ในวันศุกร์ที่ ๕ ม.ค.๖๑, ๐๙๐๐
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.(ชั้น ๔)
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ คณก.ฯ ทราบบทบาทหน้าที่และแนวทางในการจัดการความรู้
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พุทธศักราช ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติราชการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

1

2

3

4