พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคระตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการด้านนิรภัย ณ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๕-๒๘ ธ.ค.๖๐
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย
รวมทั้งช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน เสนอแนะผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาและตัดสินตกลงใจหนทางปฏิบัติที่เหมาะสม

 DSC8077

IMG 9277

 DSC8085 DSC8097 DSC8108 DSC8112

20171226 112735