นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์  ศรีเกิน รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๖๑ 
ณ ห้องประชุมธูปะเตมีย์ บน.๖ เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๐ ซึ่งโครงการฯ มุ่งเน้นกระตุ้นเตือนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ตระหนักถึงภัยทางถนน และวิธีการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากรจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

S 54845451

001

003

007

015

005