พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบทบาทหน้าที่ของนายทหารนิรภัยการบิน
เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๐, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย นายทหารนิรภัยการบิน ระดับกองบิน และนายทหารนิรภัยการบิน ระดับฝูงบิน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นายทหารนิรภัยการบิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมด้านนิรภัยการบินสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ ภารกิจให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1 DSCF4603 1

2 DSCF4609 2

4 DSCF4612 1

7 DSCF4629 1