การประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์นิรภัยภาคพื้น

นิรภัยสาขาการจราจร

 1 น.ส.นภชนน ลยประเสรฐ บน5

 2 จ.อ.ศภวฒน ประมวล คปอ

 3 จ.ท.หญง เมวรน ชนชม ยศ.ทอ

 4 น.ต.หญง พชนนท บำเรบ ชย.ทอ

รางวัลชนะเลิศ

น.ส.นภชนน  ลุ้ยประเสริฐ

บน.๕

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

จ.อ.ศุภวัฒน์  ประมวล

คปอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

จ.ท.หญิง เมวริน  ชื่นชม

ยศ.ทอ.

รางวัลชมเชย

น.ต.หญิง พัชนนท์ บำเริบ

ชย.ทอ.

นิรภัยสาขาทั่วไป

1จ.ท.ภทรพสทธ เยาวรตน บน.46 

 2 พ.อ.อ.สมยศ ยนดทรพย

3 พ.อ.อ.มาโนช เลอดสงคราม บน.23  

 4ร.ท. ชยณรงค สมเกลยง สอ.ทอ

รางวัลชนะเลิศ

จ.ท.ภัทร์พิสุทธิ์  เยาวรัตน์

บน.๔๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สมยศ  ยินดีทรัพย

สก.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

พ.อ.อ.มาโนช  เลือดสงคราม บน.๒๓

รางวัลชมเชย

ร.ท.ชัยณรงค์  ส้มเกลี้ยง

สอ.ทอ.

นิรภัยสาขาอากาศยานและลานจอด

1 ทบทวนตำรา ปฏบตตามคมอ ยดถอความปลอดภยอากาศยานและลานจอด ผสง นรภย กองบน5 โทร.080 5750168 

2 สาขานรภยอากาศยานและลานจอด 1 พ.อ.อ.สรยา ศรบ ฝง 401 บน. 4 53107 53110 0807799679 

 3 พ.อ.อ.พทกษนภา วาหะรกษ ฝง.๗๐๒ บน.๗ ๖ ๖๑๓๕ 2

 4 สาขานรภยอากาศยานและลานจอด1 จ.ท.ยทธพงษ ภผา สงกด นรภย บน.7

รางวัลชนะเลิศ

นิรภัย บน.๕

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สุริยา  ศรีบุ

บน.๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

พ.อ.อ.พิทักษ์นภา  วาหะรักษ์ บน.๗

รางวัลชมเชย

จ.ท.ยุทธพงษ์  ภูผา

บน.๗


นิรภัยสาขาการสรรพาวุธ

 1ร.ต

 2 จ.ท.ภทรพสทธ เยาวรตน บน.46

 3 นนอ.โกเมน เอยมสอาด สงกด รร.นนก. 085 7139797

 4 นางสาวจฬาลกษณ จนทรหอม ยศ.ทอ 092654 2665 2

รางวัลชนะเลิศ

ร.ต.ชูศักดิ์  สิงหเสนีย์

อย.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

จ.ท.ภัทร์พิสุทธิ์  เยาวรัตน์

บน.๔๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นนอ.โกเมน  เอี่ยมสะอาด รร.นนก.

รางวัลชมเชย

น.ส.จุฬาลักษณ์  จันทร์หอม ยศ.ทอ.

 

นิรภัยสาขาสาธารณูปการ

 1.1 นรภยสาธารณปการ ร.ท.หญง นาถตยา ขนทอง

 2 พ.อ.อ.สมยศ ยนดทรพย สก.ทอ ดงปลกไฟดดมอ

3 ใสใจ สำรวจ ตรวจตราสาธารณปการ น.ส.นภชนน ลยประเสรฐ กองบน5 โทร.064 1479156 

4 ร.ท.คมสนต บน.4 สาธารณ copy 

รางวัลชนะเลิศ

ร.ท.หญิง นาถตยา  ขุนทอง รร.นนก.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สมยศ  ยินดีทรัพย์

สก.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

น.ส.นภชนน  ลุ้ยประเสริฐ

บน.๕

รางวัลชมเชย

ร.ต.คมสัน  คงมีทรัพย์

บน.๔

นิรภัยสาขาการป้องกันอัคคีภัย

 1 ร.ท.หญง วรพร จนทรเปลง ตำแหนง นคข.ผคข.กสล.สกบ.กบ

2 สาขานรภยการปองกนอคคภย 1 พ.อ.อ.สรยา ศรบ ฝง 401 บน. 4 53107 53110 0807799679 

3 รอ.หญงกฤตชญา ทรงบณฑตย 28047 0929299166 

4 นนอ.จรฐชาต คงมนต 098 9768488 

รางวัลชนะเลิศ

ร.ท.หญิง วรพร  จันทร์เปล่ง

กบ.ทอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สุริยา  ศรีบุ

บน.๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ร.อ.หญิง กฤตชญา  ทรงบัณฑิตย สอ.ทอ.

รางวัลชมเชย

นนอ.จิรัฐชาติ  คงมนต์

รร.นนก

นิรภัยสาขาอุตสาหการ

 1 ร.ต.อดมศกด รงแสง ยศ.ทอ 2 0176 มอถอ 0988178043 3

2 สาขานรภยอตสาหการ พ.อ.อ.สรยา ศรบ ฝง 401 บน. 4 53107 53110 0807799679 

 3 นนอ.โกเมน เอยมสอาด สงกด รร.นนก. 085 7139797

4 นรภยอตสาหการ ร.ท.หญง นาถตยา ขนทอง 

รางวัลชนะเลิศ

ร.ต.อุดมศักดิ์  รุ่งแสง

ยศ.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สุริยา  ศรีบุ

บน.๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นนอ.โกเมน  เอี่ยมสอาด รร.นนก.

รางวัลชมเชย

ร.ท.หญิง นาถตยา  ขุนทอง รร.นนก.

 

 

การประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์นิรภัยภาคพื้น

1 กง

2 บน.2

3 กทว.สพ

รางวัลชนะเลิศ

กง.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

บน.๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

กทว.สพ.ทอ.

ชมเชย 1 จ.อ

ชมเชย 2 จ.อ.กอกจจ ลาจอย ยศ

รางวัลชมเชย ๑

จ.อ.ศุภวัฒน์ ประมวล

คปอ.

รางวัลชมเชย ๒

จ.อ.ก่อกิจ ลาจ้อย

ยศ.ทอ

 

 

 

สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
ริน รด พรม ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2564
SUSTAINABLE SMART AIR FORCE
พิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ใน กกล.ทอ.ฉก.๙
SUSTAINABLE SMART AIR FORCE
SUSTAINABLE SMART AIR FORCE

 iptv

1618470934358

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.

17 เมษายน 2564

 • A20210408
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
 • A20210405
  งานสงกรานต์กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔
 • A20210408-2
  กองทัพอากาศจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
 • A20210405-2
  พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
 • A20210401
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี
 • A20210401-3
  พิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ
 • A20210402
  เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ กองบิน ๒๑

17 เมษายน 2564

 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ
 • D20210316
  ขอเชิญร่วมสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" ในแอปพลิเคชั่น Mr.Blue
 • D20210312
  โครงการอบรมกีฬาให้กับบุตร หลานข้าราชการ ทอ. และเยาวชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210106
  พิธีเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน รุ่นที่ ๑๕

17 เมษายน 2564

 • C20210401
  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210121
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔​
 • C20210310
  ผลการตัดสิน การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กิจกรรม "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔"
 • C20210302
  ขอเชิญชวนร่วมจารึกประวัติศาสตร์ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
 • C20210106
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210208
  ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”

17 เมษายน 2564

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม