การประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์นิรภัยภาคพื้น

นิรภัยสาขาการจราจร

 1 น.ส.นภชนน ลยประเสรฐ บน5

 2 จ.อ.ศภวฒน ประมวล คปอ

 3 จ.ท.หญง เมวรน ชนชม ยศ.ทอ

 4 น.ต.หญง พชนนท บำเรบ ชย.ทอ

รางวัลชนะเลิศ

น.ส.นภชนน  ลุ้ยประเสริฐ

บน.๕

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

จ.อ.ศุภวัฒน์  ประมวล

คปอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

จ.ท.หญิง เมวริน  ชื่นชม

ยศ.ทอ.

รางวัลชมเชย

น.ต.หญิง พัชนนท์ บำเริบ

ชย.ทอ.

นิรภัยสาขาทั่วไป

1จ.ท.ภทรพสทธ เยาวรตน บน.46 

 2 พ.อ.อ.สมยศ ยนดทรพย

3 พ.อ.อ.มาโนช เลอดสงคราม บน.23  

 4ร.ท. ชยณรงค สมเกลยง สอ.ทอ

รางวัลชนะเลิศ

จ.ท.ภัทร์พิสุทธิ์  เยาวรัตน์

บน.๔๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สมยศ  ยินดีทรัพย

สก.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

พ.อ.อ.มาโนช  เลือดสงคราม บน.๒๓

รางวัลชมเชย

ร.ท.ชัยณรงค์  ส้มเกลี้ยง

สอ.ทอ.

นิรภัยสาขาอากาศยานและลานจอด

1 ทบทวนตำรา ปฏบตตามคมอ ยดถอความปลอดภยอากาศยานและลานจอด ผสง นรภย กองบน5 โทร.080 5750168 

2 สาขานรภยอากาศยานและลานจอด 1 พ.อ.อ.สรยา ศรบ ฝง 401 บน. 4 53107 53110 0807799679 

 3 พ.อ.อ.พทกษนภา วาหะรกษ ฝง.๗๐๒ บน.๗ ๖ ๖๑๓๕ 2

 4 สาขานรภยอากาศยานและลานจอด1 จ.ท.ยทธพงษ ภผา สงกด นรภย บน.7

รางวัลชนะเลิศ

นิรภัย บน.๕

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สุริยา  ศรีบุ

บน.๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

พ.อ.อ.พิทักษ์นภา  วาหะรักษ์ บน.๗

รางวัลชมเชย

จ.ท.ยุทธพงษ์  ภูผา

บน.๗


นิรภัยสาขาการสรรพาวุธ

 1ร.ต

 2 จ.ท.ภทรพสทธ เยาวรตน บน.46

 3 นนอ.โกเมน เอยมสอาด สงกด รร.นนก. 085 7139797

 4 นางสาวจฬาลกษณ จนทรหอม ยศ.ทอ 092654 2665 2

รางวัลชนะเลิศ

ร.ต.ชูศักดิ์  สิงหเสนีย์

อย.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

จ.ท.ภัทร์พิสุทธิ์  เยาวรัตน์

บน.๔๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นนอ.โกเมน  เอี่ยมสะอาด รร.นนก.

รางวัลชมเชย

น.ส.จุฬาลักษณ์  จันทร์หอม ยศ.ทอ.

 

นิรภัยสาขาสาธารณูปการ

 1.1 นรภยสาธารณปการ ร.ท.หญง นาถตยา ขนทอง

 2 พ.อ.อ.สมยศ ยนดทรพย สก.ทอ ดงปลกไฟดดมอ

3 ใสใจ สำรวจ ตรวจตราสาธารณปการ น.ส.นภชนน ลยประเสรฐ กองบน5 โทร.064 1479156 

4 ร.ท.คมสนต บน.4 สาธารณ copy 

รางวัลชนะเลิศ

ร.ท.หญิง นาถตยา  ขุนทอง รร.นนก.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สมยศ  ยินดีทรัพย์

สก.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

น.ส.นภชนน  ลุ้ยประเสริฐ

บน.๕

รางวัลชมเชย

ร.ต.คมสัน  คงมีทรัพย์

บน.๔

นิรภัยสาขาการป้องกันอัคคีภัย

 1 ร.ท.หญง วรพร จนทรเปลง ตำแหนง นคข.ผคข.กสล.สกบ.กบ

2 สาขานรภยการปองกนอคคภย 1 พ.อ.อ.สรยา ศรบ ฝง 401 บน. 4 53107 53110 0807799679 

3 รอ.หญงกฤตชญา ทรงบณฑตย 28047 0929299166 

4 นนอ.จรฐชาต คงมนต 098 9768488 

รางวัลชนะเลิศ

ร.ท.หญิง วรพร  จันทร์เปล่ง

กบ.ทอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สุริยา  ศรีบุ

บน.๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ร.อ.หญิง กฤตชญา  ทรงบัณฑิตย สอ.ทอ.

รางวัลชมเชย

นนอ.จิรัฐชาติ  คงมนต์

รร.นนก

นิรภัยสาขาอุตสาหการ

 1 ร.ต.อดมศกด รงแสง ยศ.ทอ 2 0176 มอถอ 0988178043 3

2 สาขานรภยอตสาหการ พ.อ.อ.สรยา ศรบ ฝง 401 บน. 4 53107 53110 0807799679 

 3 นนอ.โกเมน เอยมสอาด สงกด รร.นนก. 085 7139797

4 นรภยอตสาหการ ร.ท.หญง นาถตยา ขนทอง 

รางวัลชนะเลิศ

ร.ต.อุดมศักดิ์  รุ่งแสง

ยศ.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สุริยา  ศรีบุ

บน.๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นนอ.โกเมน  เอี่ยมสอาด รร.นนก.

รางวัลชมเชย

ร.ท.หญิง นาถตยา  ขุนทอง รร.นนก.

 

 

การประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์นิรภัยภาคพื้น

1 กง

2 บน.2

3 กทว.สพ

รางวัลชนะเลิศ

กง.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

บน.๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

กทว.สพ.ทอ.

ชมเชย 1 จ.อ

ชมเชย 2 จ.อ.กอกจจ ลาจอย ยศ

รางวัลชมเชย ๑

จ.อ.ศุภวัฒน์ ประมวล

คปอ.

รางวัลชมเชย ๒

จ.อ.ก่อกิจ ลาจ้อย

ยศ.ทอ

 

 

 

"กองทัพอากาศต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีที่ ฉลาดที่สุด ดีที่สุด รอบคอบที่สุด ตรงตามยุคสมัยที่สุด"
ทหารอากาศทุกคนต้องมี

 

banner Covid 19 DICT

banner 20200624

รางวล

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.

21 กันยายน 2563

 • A20200916-5
  การเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
 • A20200915-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมอําลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๒๓
 • A20200917
  ผู้​บัญชาการ​ทหารอากาศ​ บรรยายพิเศษ​ "พี่ต้นแบบ​ สอนน้องต้นกล้า"
 • A20200916-4
  พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ ๗๕๒ โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • A20200916-3
  วันคล้ายวันสถาปนา ครบ ๑๗ ปี กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • A20200916-2
  กองทัพอากาศรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี ๒๕๖๓
 • A20200916
  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์

21 กันยายน 2563

 • D20200820
  ขอแจ้งบริการนัดหมายออนไลน์ สำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ในการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจร่างกายตามภารกิจต่าง ๆ
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20200630-2
  กิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200630
  ​กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๖๓​ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200629
  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ของสมาชิกสวัสดิการทหารอากาศ
 • D20200611
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ นายทหารประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/สตอกโฮล์ม และปฏิบัติหน้าที่ นตต.ทอ.ประจำ Försvarets Materielverk (FMV)

21 กันยายน 2563

 • C20200917
  สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ “๗๒ ปี เวชศาสตร์การบิน” (IMPACT OF PANDEMIC ON AVIATION MEDICINE)
 • C20200914
  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร เสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔
 • C20200821
  พิธีปิดการศึกษา การแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศฉบับนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20200820
  กำหนดตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกัน ที่ตั้งกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง
 • C20200807
  กองทัพอากาศขอเชิญร่วมชมถ่ายทอดสดงานประชุม RTAF Defence Industrial Cooperation Conference 2020 และ NKRAFA Academic & Innovation Conference 2020
 • C20200806
  ขอเชิญร่วมงาน และรับชมการถ่ายทอดสด งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ

21 กันยายน 2563

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม