การประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์นิรภัยภาคพื้น

นิรภัยสาขาการจราจร

 1 น.ส.นภชนน ลยประเสรฐ บน5

 2 จ.อ.ศภวฒน ประมวล คปอ

 3 จ.ท.หญง เมวรน ชนชม ยศ.ทอ

 4 น.ต.หญง พชนนท บำเรบ ชย.ทอ

รางวัลชนะเลิศ

น.ส.นภชนน  ลุ้ยประเสริฐ

บน.๕

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

จ.อ.ศุภวัฒน์  ประมวล

คปอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

จ.ท.หญิง เมวริน  ชื่นชม

ยศ.ทอ.

รางวัลชมเชย

น.ต.หญิง พัชนนท์ บำเริบ

ชย.ทอ.

นิรภัยสาขาทั่วไป

1จ.ท.ภทรพสทธ เยาวรตน บน.46 

 2 พ.อ.อ.สมยศ ยนดทรพย

3 พ.อ.อ.มาโนช เลอดสงคราม บน.23  

 4ร.ท. ชยณรงค สมเกลยง สอ.ทอ

รางวัลชนะเลิศ

จ.ท.ภัทร์พิสุทธิ์  เยาวรัตน์

บน.๔๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สมยศ  ยินดีทรัพย

สก.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

พ.อ.อ.มาโนช  เลือดสงคราม บน.๒๓

รางวัลชมเชย

ร.ท.ชัยณรงค์  ส้มเกลี้ยง

สอ.ทอ.

นิรภัยสาขาอากาศยานและลานจอด

1 ทบทวนตำรา ปฏบตตามคมอ ยดถอความปลอดภยอากาศยานและลานจอด ผสง นรภย กองบน5 โทร.080 5750168 

2 สาขานรภยอากาศยานและลานจอด 1 พ.อ.อ.สรยา ศรบ ฝง 401 บน. 4 53107 53110 0807799679 

 3 พ.อ.อ.พทกษนภา วาหะรกษ ฝง.๗๐๒ บน.๗ ๖ ๖๑๓๕ 2

 4 สาขานรภยอากาศยานและลานจอด1 จ.ท.ยทธพงษ ภผา สงกด นรภย บน.7

รางวัลชนะเลิศ

นิรภัย บน.๕

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สุริยา  ศรีบุ

บน.๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

พ.อ.อ.พิทักษ์นภา  วาหะรักษ์ บน.๗

รางวัลชมเชย

จ.ท.ยุทธพงษ์  ภูผา

บน.๗


นิรภัยสาขาการสรรพาวุธ

 1ร.ต

 2 จ.ท.ภทรพสทธ เยาวรตน บน.46

 3 นนอ.โกเมน เอยมสอาด สงกด รร.นนก. 085 7139797

 4 นางสาวจฬาลกษณ จนทรหอม ยศ.ทอ 092654 2665 2

รางวัลชนะเลิศ

ร.ต.ชูศักดิ์  สิงหเสนีย์

อย.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

จ.ท.ภัทร์พิสุทธิ์  เยาวรัตน์

บน.๔๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นนอ.โกเมน  เอี่ยมสะอาด รร.นนก.

รางวัลชมเชย

น.ส.จุฬาลักษณ์  จันทร์หอม ยศ.ทอ.

 

นิรภัยสาขาสาธารณูปการ

 1.1 นรภยสาธารณปการ ร.ท.หญง นาถตยา ขนทอง

 2 พ.อ.อ.สมยศ ยนดทรพย สก.ทอ ดงปลกไฟดดมอ

3 ใสใจ สำรวจ ตรวจตราสาธารณปการ น.ส.นภชนน ลยประเสรฐ กองบน5 โทร.064 1479156 

4 ร.ท.คมสนต บน.4 สาธารณ copy 

รางวัลชนะเลิศ

ร.ท.หญิง นาถตยา  ขุนทอง รร.นนก.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สมยศ  ยินดีทรัพย์

สก.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

น.ส.นภชนน  ลุ้ยประเสริฐ

บน.๕

รางวัลชมเชย

ร.ต.คมสัน  คงมีทรัพย์

บน.๔

นิรภัยสาขาการป้องกันอัคคีภัย

 1 ร.ท.หญง วรพร จนทรเปลง ตำแหนง นคข.ผคข.กสล.สกบ.กบ

2 สาขานรภยการปองกนอคคภย 1 พ.อ.อ.สรยา ศรบ ฝง 401 บน. 4 53107 53110 0807799679 

3 รอ.หญงกฤตชญา ทรงบณฑตย 28047 0929299166 

4 นนอ.จรฐชาต คงมนต 098 9768488 

รางวัลชนะเลิศ

ร.ท.หญิง วรพร  จันทร์เปล่ง

กบ.ทอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สุริยา  ศรีบุ

บน.๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ร.อ.หญิง กฤตชญา  ทรงบัณฑิตย สอ.ทอ.

รางวัลชมเชย

นนอ.จิรัฐชาติ  คงมนต์

รร.นนก

นิรภัยสาขาอุตสาหการ

 1 ร.ต.อดมศกด รงแสง ยศ.ทอ 2 0176 มอถอ 0988178043 3

2 สาขานรภยอตสาหการ พ.อ.อ.สรยา ศรบ ฝง 401 บน. 4 53107 53110 0807799679 

 3 นนอ.โกเมน เอยมสอาด สงกด รร.นนก. 085 7139797

4 นรภยอตสาหการ ร.ท.หญง นาถตยา ขนทอง 

รางวัลชนะเลิศ

ร.ต.อุดมศักดิ์  รุ่งแสง

ยศ.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

พ.อ.อ.สุริยา  ศรีบุ

บน.๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นนอ.โกเมน  เอี่ยมสอาด รร.นนก.

รางวัลชมเชย

ร.ท.หญิง นาถตยา  ขุนทอง รร.นนก.

 

 

การประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์นิรภัยภาคพื้น

1 กง

2 บน.2

3 กทว.สพ

รางวัลชนะเลิศ

กง.ทอ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

บน.๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

กทว.สพ.ทอ.

ชมเชย 1 จ.อ

ชมเชย 2 จ.อ.กอกจจ ลาจอย ยศ

รางวัลชมเชย ๑

จ.อ.ศุภวัฒน์ ประมวล

คปอ.

รางวัลชมเชย ๒

จ.อ.ก่อกิจ ลาจ้อย

ยศ.ทอ

 

 

 

ทหารอากาศทุกคนต้องมี
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.

22 มกราคม 2563

 • A20200117-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ
 • A20200121
  พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๕
 • A20190207
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๔
 • A20200117
  กองทัพอากาศจัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • A20200116
  กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 • A20200113-2
  รองเสนาธิการทหารอากาศจีนเยี่ยมคำนับรองเสนาธิการทหารอากาศ
 • A20200113
  กิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว

22 มกราคม 2563

 • D20200122
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)

22 มกราคม 2563

 • C20191225
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปแห่งพุทธศตวรรษที่ ๒๖ พระพุทธศาสดาประชานาถ
 • C20200116
  ๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย
 • C20200103
  กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ ๙๙ปี ชุด “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” พ.ศ.๒๕๖๒
 • C20191114
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200102
  กองทัพอากาศ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20200102-2
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

22 มกราคม 2563

 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.