หน่วยขึ้นตรงกองนิรภัยภาคพื้น
ช่วยปฏิบัติราชการ
แผนกมาตรฐานความปลอดภัย
ภาคพื้น
แผนกส่งเสริมความปลอดภัย
ภาคพื้น
แผนกสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น ๑
แผนกสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น ๒
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจสำรวจความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
ณ สลก.ทอ., ยก.ทอ., ทสส.ทอ., สปช.ทอ., กง.ทอ., จร.ทอ. และ สธน.ทอ.
เมื่อ ๑๓ ก.ค.๕๙

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจสำรวจความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
ณ สบ.ทอ., กพ.ทอ., ขว.ทอ.และ กบ.ทอ. เมื่อ ๗ ก.ค.๕๙

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองนิรภัยภาคพื้นตรวจสำรวจความปลอดภัย
เส้นทางขับขี่รถจักรยาน ณ สวนสุขภาพ ทอ. (ศูนย์กีฬา - สวนเฉลิมพระเกียรติฯ)
เมื่อ ๗ ก.ค.๕๙

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจสำรวจความปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
ณ ศวอ.ทอ.และ สน.ผบ.ดม เมื่อ ๒๗ มิ.ย. - ๑ ก.ค.๕๙

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจสำรวจความปลอดภัย
ตามมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ณ รร.นนก.
เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๙

นาวาอากาศเอก รังสรรค์ ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ. เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๙

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจสำรวจความปลอดภัย
ตามมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ณ สก.ทอ., อย.และ ยศ.ทอ.
เมื่อ ๑๐ - ๑๗ มิ.ย.๕๙

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจสำรวจความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
ณ พอ., สวบ.ทอ. และ ชย.ทอ. เมื่อ ๑๖ - ๑๘ พ.ค.๕๙

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจสำรวจความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
ณ ชอ., สอ.ทอ.และ สพ.ทอ. เมื่อ ๑๑ - ๑๓ พ.ค.๕๙

กองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ดำเนินโครงการอบรมบทบาทหน้าที่
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น ณ บน.๔๖
เมื่อ ๒๒ - ๒๖ ก.พ.๕๙

กองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านนิรภัยภาคพื้น นขต.ทอ.
ณ ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม และ รร.การบิน
เมื่อ ๒ - ๔ ก.พ.๕๙

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙
เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม ทอ.(ทองใหญ่)

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมบทบาทหน้าที่
น.สัญญาบัตรรับผิดชอบงานนิรภัยภาคพื้นของหน่วย
ในระบบป้องกันทางอากาศ หน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ
และ กกล.ทอ.ฉก.๙(ปัตตานี) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๖ คน
เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๘ ณ รร.นิรภัยทหารอากาศ กวก.สนภ.ทอ.

สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
จัดเจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้นตรวจสำรวจความปลอดภัยและให้คำแนะนำ
ด้านนิรภัยภาคพื้น ในพื้นที่จัดงานประเพณีลอยกระทงของกองทัพอากาศ ประจำปี ๕๘
เมื่อ ๒๔ - ๒๕ พ.ย.๕๘

จัดปฐมนิเทศนิรภัยภาคพื้น สนภ.ทอ.และฝึกตรวจปฏิบัติการตรวจสำรวจ
เมื่อ ๒๓ พ.ย.๕๘ โดย ผอ.สนภ.ทอ.ให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
พร้อมคณะ ได้บรรยายพิเศษในโครงการอบรม จนท.นิรภัยภาคพื้น คปอ.
ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น คปอ.จำนวน ๑๐๘ คน
เมื่อ ๑๑ - ๑๒ มิ.ย๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์ คปอ.

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจสอบด้านนิรภัยถนนเส้นทางเสด็จฯ
โดยมีผู้แทนจาก กร.ทอ., พอ., ชย.ทอ.,ขส.ทอ.และ สน.ผบ.ดม.เข้าร่วมการประชุมฯ
เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘ ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.(ชั้น ๑)

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจสำรวจนิรภัยภาคพื้น สนภ.ทอ.
นำคณะฯ เข้าตรวจสำรวจนิรภัย สาขาการป้องกันอัคคีภัย
สำนักงานของผู้บังคับบัญชา บก.ทอ.เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๗

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๕๘
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ (สนภ.ทอ.ชั้น ๔) เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๗

นาวาอากาศเอก รังสรรค์ ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘
ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ
ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๗

นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘ ให้แก่กำลังพลหน่วย อย.
ณ ห้องประชุม อย.(๒) เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๗

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘
ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ ณ หอประชุมกานตรัตน์
เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๗

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เข้าร่วมรับฟังผลการสัมมนาปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานด้านนิรภัยภาคพื้น
และสภาพอันตรายของหน่วยในระบบป้องกันทางอากาศและฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม
และเป็นประธานปิดการอบรมสัมมนาฯ
เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมรณภากาศ สนภ.ทอ.

กองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างจิตสำนึก ในการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น
และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นสาขานิรภัยการจราจร
ณ อาคารเเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๗

จัดทำโดย : สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210, 0-2534-0957