หน่วยขึ้นตรงกองนิรภัยภาคพื้น
ช่วยปฏิบัติราชการ
แผนกมาตรฐานความปลอดภัย
ภาคพื้น
แผนกส่งเสริมความปลอดภัย
ภาคพื้น
แผนกสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น ๑
แผนกสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น ๒
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
พร้อมคณะ ได้บรรยายพิเศษในโครงการอบรม จนท.นิรภัยภาคพื้น คปอ.
ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านนิรภัยภาคพื้น คปอ.จำนวน ๑๐๘ คน
เมื่อ ๑๑ - ๑๒ มิ.ย๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์ คปอ.

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจสอบด้านนิรภัยถนนเส้นทางเสด็จฯ
โดยมีผู้แทนจาก กร.ทอ., พอ., ชย.ทอ.,ขส.ทอ.และ สน.ผบ.ดม.เข้าร่วมการประชุมฯ
เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘ ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.(ชั้น ๑)

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจสำรวจนิรภัยภาคพื้น สนภ.ทอ.
นำคณะฯ เข้าตรวจสำรวจนิรภัย สาขาการป้องกันอัคคีภัย
สำนักงานของผู้บังคับบัญชา บก.ทอ.เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๗

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๕๘
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ (สนภ.ทอ.ชั้น ๔) เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๗

นาวาอากาศเอก รังสรรค์ ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘
ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ
ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๗

นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘ ให้แก่กำลังพลหน่วย อย.
ณ ห้องประชุม อย.(๒) เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๗

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘
ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ ณ หอประชุมกานตรัตน์
เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๗

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เข้าร่วมรับฟังผลการสัมมนาปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานด้านนิรภัยภาคพื้น
และสภาพอันตรายของหน่วยในระบบป้องกันทางอากาศและฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม
และเป็นประธานปิดการอบรมสัมมนาฯ
เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมรณภากาศ สนภ.ทอ.

กองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างจิตสำนึก ในการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น
และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นสาขานิรภัยการจราจร
ณ อาคารเเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๗

นาวาอากาศเอก สรกฤต มังสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงในการฝึกซ้อม การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่อาคารร่วม
สนภ.ทอ.และ สตน.ทอ. เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๗

นาวาอากาศเอก สรกฤต มังสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.(ชั้น ๑) เมื่อ ๑๒ ก.ย.๕๗

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับนิรภัยภาคพื้น
ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.(ชั้น ๑) เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๗

นาวาอากาศเอก โชคดี  สมจิตต์ ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น และ
นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข ผู้อำนวยการกองนิรภัยการบิน
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจส่งเสริมความปลอดภัย
ณ ฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร เมื่อ ๒๖ - ๒๙ ส.ค.๕๗

นาวาอากาศเอกโชคดี  สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจสำรวจและ ให้คำแนะนำด้านนิรภัยภาคพื้น
ณ สร.ขข, สร.ภม. และ ฝูง ๔๖๖ (น่าน) เมื่อ ๑๘ - ๒๒ ส.ค.๕๗

นาวาอากาศเอกโชคดี  สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจสำรวจและ ให้คำแนะนำด้านนิรภัยภาคพื้น
ณ สร.กจ. ระหว่าง ๑๓ - ๑๕ ส.ค.๕๗

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้นครั้งที่ ๒
เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗ ณ รร.นิรภัยทหารอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการอบรมทบทวนแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ สนภ.ทอ.
เมื่อ ๑๖ ก.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ (สนภ.ทอ.ชั้น ๔)

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในโครงการฝึกอบรม
คณะทำงานจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยภาคพื้นของหน่วยบิน
เมื่อ ๑๕ - ๑๗ ก.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม สน.ปษ.ทอ.(ชั้นบนอาคารจอดรถ)

นาวาอากาศเอก ธวัช เรืองเพ็ชร์
หัวหน้ากองสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น
กองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
และคณะ จนท.ดำเนินการด้านนิรภัยภาคพื้น
เดินทางไปสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น
ณ ฝูงบิน ๒๓๗ น้ำพอง เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๗

พลอากาศตรี บุญมั่น   รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับนิรภัยภาคพื้น
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๗

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมมาตรการด้านความปลอดภัย
กรณีการย้ายที่ตั้งหน่วย โดยมีผู้แทนจาก
กร.ทอ., ทสส.ทอ.และ สตน.ทอ. เข้าร่วม
ณ ห้องประชุม กนพ.สนภ.ทอ. เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๗

สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
จัดวิทยากรโดย น.อ.จำนงค์ แข็งขัน และ ร.อ.สรพงษ์ พุ่มภักดี
บรรยายด้านนิรภัยภาคพื้นในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น
ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๕๗ ให้กับ นขต.ทอ.
เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ
สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย
ณ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๖

กองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
จัด จนท.ตรวจสอบผลกระทบด้านนิรภัย
ในการสร้างที่จอดรถยนต์และปรับปรุงโรงเก็บ
บ.ณ กองบินตำรวจ (ดอนเมือง) เมื่อ ๑๔ พ.ย.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมการแก้ไขด้านการจราจรในเขตพื้นที่ ทอ.ดอนเมือง
ร่วมกับ ชย.ทอ.และ สน.ผบ.ดม. เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ
สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย
ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตร์การบิน เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี  สมจิตต์
มอบอุปกรณ์จัดสวนให้กับ จนท.สนภ.ทอ.เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศและคณะ
สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อ ๑๖ ต.ค.๕๖

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี พวกเรานี้ กอ นอ พอ
(ก. กันเอง น.น้ำหนึ่ง พ.พวกพ้องแลน้องพี่)
โดยมีข้าราชการจาก กนภ.ฯ, กวก.ฯ และส่วนบังคับบัญชาเข้าร่วม
ณ ห้องดาหลา หอประชุมกานตรัตน์
เมื่อ ๙ ต.ค.๕๖

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เมื่อ ๗ ต.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์ ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศและคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย
ณ. ฝูง.๑๐๖ (อู่ตะเภา) สร.บพ. และ ฝูง.๒๐๖ (วัฒนานคร)
เมื่อ ๑๙ - ๒๓ ส.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ
สุ่มตรวจมาตรการป้องกันอัคคีภัย
ณ ชย.ทอ. และ ยศ.ทอ. เมื่อ ๑๐ - ๑๑ ก.ค.๕๖

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร ทอ. เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๖,๐๙๐๐
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ
สุ่มตรวจมาตรการป้องกันอัคคีภัย ณ ชอ. และ สก.ทอ.
เมื่อ ๒๙ - ๓๐ พ.ค.๕๖

คณะ จนท.สนภ.ทอ.ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัยภาคพื้น
ณ สอ.ทอ.และ สพ.ทอ.
เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๖
จัดทำโดย : สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210, 0-2534-0957