หน่วยขึ้นตรงกองนิรภัยภาคพื้น
ช่วยปฏิบัติราชการ
แผนกมาตรฐานความปลอดภัย
ภาคพื้น
แผนกส่งเสริมความปลอดภัย
ภาคพื้น
แผนกสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น ๑
แผนกสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น ๒
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจสอบด้านนิรภัยถนนเส้นทางเสด็จฯ
โดยมีผู้แทนจาก กร.ทอ., พอ., ชย.ทอ.,ขส.ทอ.และ สน.ผบ.ดม.เข้าร่วมการประชุมฯ
เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘ ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.(ชั้น ๑)

นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจสำรวจนิรภัยภาคพื้น สนภ.ทอ.
นำคณะฯ เข้าตรวจสำรวจนิรภัย สาขาการป้องกันอัคคีภัย
สำนักงานของผู้บังคับบัญชา บก.ทอ.เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๗

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๕๘
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ (สนภ.ทอ.ชั้น ๔) เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๗

นาวาอากาศเอก รังสรรค์ ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘
ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ
ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๗

นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘ ให้แก่กำลังพลหน่วย อย.
ณ ห้องประชุม อย.(๒) เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๗

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘
ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ ณ หอประชุมกานตรัตน์
เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๗

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เข้าร่วมรับฟังผลการสัมมนาปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานด้านนิรภัยภาคพื้น
และสภาพอันตรายของหน่วยในระบบป้องกันทางอากาศและฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม
และเป็นประธานปิดการอบรมสัมมนาฯ
เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมรณภากาศ สนภ.ทอ.

กองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างจิตสำนึก ในการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น
และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นสาขานิรภัยการจราจร
ณ อาคารเเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๗

นาวาอากาศเอก สรกฤต มังสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงในการฝึกซ้อม การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่อาคารร่วม
สนภ.ทอ.และ สตน.ทอ. เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๗

นาวาอากาศเอก สรกฤต มังสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงในการฝึกซ้อม การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่อาคารร่วม
สนภ.ทอ.และ สตน.ทอ. เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๗

นาวาอากาศเอก สรกฤต มังสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.(ชั้น ๑) เมื่อ ๑๒ ก.ย.๕๗

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับนิรภัยภาคพื้น
ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.(ชั้น ๑) เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๗

นาวาอากาศเอก โชคดี  สมจิตต์ ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น และ
นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข ผู้อำนวยการกองนิรภัยการบิน
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจส่งเสริมความปลอดภัย
ณ ฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร เมื่อ ๒๖ - ๒๙ ส.ค.๕๗

นาวาอากาศเอกโชคดี  สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจสำรวจและ ให้คำแนะนำด้านนิรภัยภาคพื้น
ณ สร.ขข, สร.ภม. และ ฝูง ๔๖๖ (น่าน) เมื่อ ๑๘ - ๒๒ ส.ค.๕๗

นาวาอากาศเอกโชคดี  สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจสำรวจและ ให้คำแนะนำด้านนิรภัยภาคพื้น
ณ สร.กจ. ระหว่าง ๑๓ - ๑๕ ส.ค.๕๗

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้นครั้งที่ ๒
เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗ ณ รร.นิรภัยทหารอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการอบรมทบทวนแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ สนภ.ทอ.
เมื่อ ๑๖ ก.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ (สนภ.ทอ.ชั้น ๔)

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในโครงการฝึกอบรม
คณะทำงานจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยภาคพื้นของหน่วยบิน
เมื่อ ๑๕ - ๑๗ ก.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม สน.ปษ.ทอ.(ชั้นบนอาคารจอดรถ)

นาวาอากาศเอก ธวัช เรืองเพ็ชร์
หัวหน้ากองสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น
กองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
และคณะ จนท.ดำเนินการด้านนิรภัยภาคพื้น
เดินทางไปสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น
ณ ฝูงบิน ๒๓๗ น้ำพอง เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๗

พลอากาศตรี บุญมั่น   รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับนิรภัยภาคพื้น
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๗

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมมาตรการด้านความปลอดภัย
กรณีการย้ายที่ตั้งหน่วย โดยมีผู้แทนจาก
กร.ทอ., ทสส.ทอ.และ สตน.ทอ. เข้าร่วม
ณ ห้องประชุม กนพ.สนภ.ทอ. เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๗

สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
จัดวิทยากรโดย น.อ.จำนงค์ แข็งขัน และ ร.อ.สรพงษ์ พุ่มภักดี
บรรยายด้านนิรภัยภาคพื้นในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น
ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๕๗ ให้กับ นขต.ทอ.
เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ
สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย
ณ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๖

กองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
จัด จนท.ตรวจสอบผลกระทบด้านนิรภัย
ในการสร้างที่จอดรถยนต์และปรับปรุงโรงเก็บ
บ.ณ กองบินตำรวจ (ดอนเมือง) เมื่อ ๑๔ พ.ย.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมการแก้ไขด้านการจราจรในเขตพื้นที่ ทอ.ดอนเมือง
ร่วมกับ ชย.ทอ.และ สน.ผบ.ดม. เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ
สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย
ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตร์การบิน เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี  สมจิตต์
มอบอุปกรณ์จัดสวนให้กับ จนท.สนภ.ทอ.เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศและคณะ
สุ่มตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อ ๑๖ ต.ค.๕๖

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี พวกเรานี้ กอ นอ พอ
(ก. กันเอง น.น้ำหนึ่ง พ.พวกพ้องแลน้องพี่)
โดยมีข้าราชการจาก กนภ.ฯ, กวก.ฯ และส่วนบังคับบัญชาเข้าร่วม
ณ ห้องดาหลา หอประชุมกานตรัตน์
เมื่อ ๙ ต.ค.๕๖

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เมื่อ ๗ ต.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์ ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศและคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย
ณ. ฝูง.๑๐๖ (อู่ตะเภา) สร.บพ. และ ฝูง.๒๐๖ (วัฒนานคร)
เมื่อ ๑๙ - ๒๓ ส.ค.๕๖

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ
สุ่มตรวจมาตรการป้องกันอัคคีภัย
ณ ชย.ทอ. และ ยศ.ทอ. เมื่อ ๑๐ - ๑๑ ก.ค.๕๖

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร ทอ. เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๖,๐๙๐๐
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ

นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์
ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ
สุ่มตรวจมาตรการป้องกันอัคคีภัย ณ ชอ. และ สก.ทอ.
เมื่อ ๒๙ - ๓๐ พ.ค.๕๖

คณะ จนท.สนภ.ทอ.ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัยภาคพื้น
ณ สอ.ทอ.และ สพ.ทอ.
เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๖
จัดทำโดย : สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210, 0-2534-0957